Historisk Samfund for Ringkøbing Amt Vedtægter

§ 1    Historisk Samfunds formÃ¥l er at vække og udvikle den historiske sans hos befolkningen i amtet, blandt andet
        a) ved udgivelse af »Hardsyssels Ã…rbog«, indeholdende historiske artikler og meddelelser m.v.
        b) ved at foranledige afholdt historiske foredrag, fortrinsvis over lokalhistoriske emner, 
        c) ved at samle optegnelser til brug for fremtidig historisk granskning, især vedrørende begivenheder og personer, der har haft tilknytning til denne del af landet,
        d) ved samarbejde i rimeligt omfang med større eller sideordnede organisationer med tilsvarende eller beslægtede formÃ¥l.
        e) For sÃ¥ vidt Historisk Samfunds midler tillader det, kan der gives bidrag til udgivelse af særlige fremstillinger og undersøgelser, hovedsagelig sÃ¥danne, der er af interesse for egnens historie.

§ 2     Indmeldelse som medlem af Historisk Samfund kan ske ved henvendelse til et medlem af styrelsen.
          Medlemsbidraget fastsættes pÃ¥ generalforsamlingen. Medlemmerne modtager Historisk Samfunds Ã¥rbog uden særskilt betaling.
          Medlemsbidraget opkræves ved kassererens foranstaltning.

§ 3   Udmeldelse som medlem mÃ¥ ske skriftligt til et styrelsesmedlem inden et kalenderÃ¥rs udgang med virkning fra det nærmest pÃ¥følgende regnskabsÃ¥rs begyndelse.

§ 4   Historisk Samfund ledes af en styrelse (bestyrelse) pÃ¥ 10 medlemmer, sÃ¥ vidt muligt jævnt fordelt over amtets omrÃ¥de, og som vælges ved stemmeflerhed pÃ¥ Ã¥rsmøderne (generalforsamlingen) for 3 Ã¥r ad gangen sÃ¥ledes, at der et Ã¥r afgÃ¥r 4 medlemmer og de følgende to Ã¥r 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
        Hvis et styrelsesmedlem afgÃ¥r i løbet af valgperioden, supplerer bestyrelsen sig med et nyt medlem, der indtræder for den resterende del af perioden.
        Styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer samt udvalg og kan selv vedtage sin forretningsorden.
        Styrelsen er ulønnet, men kan antage lønnet medhjælp i fornødent omfang inden- eller udenfor sin egen kreds.

§ 5   RegnskabsÃ¥ret gÃ¥r fra 1. januar til 31. december, og regnskabet skal af kassereren være afgivet til revision i første halvdel af marts. 
        Et uddrag af det reviderede regnskab meddeles i den først udkommende Ã¥rbog.

§ 6   Hvert Ã¥r i sidste halvdel af marts afholdes ordinært Ã¥rsmøde (generalforsamling) for medlemmerne, skiftevis i de forskellige byer i amtet. Indkaldelse til mødet sker ved offentlig bekendtgørelse i et passende dagblad med mindst en uges varsel og kan tillige efter styrelsens bestemmelse foretages pÃ¥ anden mÃ¥de.
        PÃ¥ Ã¥rsmødet aflægges beretning om Historisk Samfunds virksomhed i det forløbne Ã¥r, og regnskabet forelægges til godkendelse. Tillige foretages valg af styrelsesmedlemmer samt to revisorer og behandling af de sager, som i øvrigt forelægges styrelsen eller er anmeldt til denne af medlemmer senest 5 dage før mødet.
        Revisorerne vælges skiftevis for 2 Ã¥r ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 7   Ekstraordinære generalforsamlinger kan sammenkaldes af styrelsen og skal afholdes, nÃ¥r mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig forlangende derom til styrelsens formand eller sekretær.
        Indkaldelse sker efter de i § 6 indeholdte regler.

§ 8   Sagerne afgøres pÃ¥ generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed; dog kræves til ændring af vedtægterne 3/4 af de afgivne stemmer. 
        OpnÃ¥r forslaget over halvdelen, men ikke 3/4 af de afgivne stemmer, kan det fremsættes pÃ¥ den følgende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) og vedtages med simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

§ 9   SÃ¥ vidt muligt afholdes foruden det ordinære Ã¥rsmøde et sommermøde hvert Ã¥r i juni mÃ¥ned, fortrinsvis inden for amtets omrÃ¥de.
        PÃ¥ dette møde kan styrelsen forelægge sager, som ikke kræver generalforsamlingsbeslutning.

§ 10 Forhold, der ikke er omtalt i disse vedtægter, afgøres af styrelsen.

§ 11 Beslutning om Historisk Samfunds opløsning kan kun ske efter vedtagelse på to hinanden følgende årsmøder (generalforsamlinger) med 3/4 af de afgivne stemmer på hver af disse.
        Afstemningen skal ske skriftligt.
        Ved opløsning skal Historisk Samfunds arkiv deponeres i et offentligt arkiv eller samling, helst inden for amtets grænser.
        Historisk Samfunds aktiver i øvrigt overgÃ¥r efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse til historisk arbejde, fortrinsvis i Ringkøbing amt.

§ 12 Med ikrafttrædelsen af denne vedtægt er tidligere vedtægter ophævet.

Således vedtaget på generalforsamlingen i 1999.