Beretning for året 2011

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for amtets lokalhistorie i alle former. For at leve op til dette formål udgives ”Hardsyssels årbog”, og der arrangeres hvert år 2 møder skiftende steder i amtet, hvor lokalhistoriske emner er påprogrammet. Vore møder arrangeres oftest i samarbejde med Folkeuniversitetet og er tilgængelige for alle.


Styrelsen
Historisk Samfunds årsmøde med generalforsamling blev i året 2011 afholdt 27. marts på Pårup Kro. på generalforsamlingen var der genvalg til styrelsen af Anna Marie Touborg og Jens Peter Andersen og nyvalg af Jens Olufsen, Ringkøbing. Mogens Elming blev genvalgt som revisor, mens Børge Sørensen blev nyvalgt.
Styrelsen konstituerede sig med Anna Marie Touborg som formand, Bent Skaarup Pedersen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Inge Lise Jensen som sekretær. Ansvar for årbogen fik Jens Johannesen (redaktør) med Kurt Guldbæk og Jens Olufsen i redaktionsudvalget. Kurt Lyhne, Knud Munk Nielsen og Bent Skaarup Pedersen Påtog sig afholdelse af møder. Ansvar for foreningens hjemmeside blev hos Kurt Guldbæk.
Styrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder med planlægning af årbog og møder.

Møder
Af hensyn til vore mange medlemmer skal Historisk Samfunds mødeprogram dække Ringkøbing amts kommuner så godt som muligt. Vi prøver efter kommunalreformen at komme omkring i de tidligere 18 kommuner så godt som muligt. I 2011 afviklede vi vore møder på Pårup Kro (Ikast) og Hotel Ringkøbing (Holmsland).
Vore møder er gratis tilgængelige for enhver, også for ikke-medlemmer. Alle er lige velkomne, men vi vil ikke undlade at sige til eventuelle ikke-medlemmer, at hvis man indmelder sig i Historisk Samfund, er man med til at sikre Historisk Samfunds arbejde fremover samtidig med, at man modtager foreningens årbog. Grundlaget for enhver forening er et så stort medlemstal som muligt, så alle opfordres til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

årsmødet 27. marts 2011 blev afholdt på Pårup Kro.
Godt 50 kunne efter generalforsamlingen høre museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsens meget engagerede beretning om Bølling søs tilblivelse og livet med tørvefabrikation før den nye store Bølling sø blev en realitet. Med jernalderens køligere kystklima voksede den oprindelige sø til med et flere meter tykt lag højmosetørv og dannede baggrund for næsten hundrede års tørveproduktion. I 1872 blev søen udtørret, og søbunden blev til landbrugsland. Efter mange års diskussioner om naturgenopretning, opstod søen igen i 2005. Med mange kort og billeder ledte foredragsholderen os gennem de mange årtusinder med størst vægt på tørveværkerne, fabrikanten Emil Ernst, arbejderne og disses arbejdsforhold, en rigtig spændende eftermiddag, der sluttede med mulighed for sammen med Søren Toftgaard Poulsen at se ud over søen fra p-pladsen ved Kragelundvej.

Sommermødet 19. juni 2011 var henlagt til Hotel Ringkøbing.
Små hundrede interesserede mødte frem. En meget engageret Magne Lund gav med baggrund i sine arkivstudier et spændende indblik i det sporadiske forsvar af vestkysten under Englandskrigene 1807-14. Han fortsatte med at berette om den særdeles farlige affære med at sejle korn fra Ringkøbing til sultne nordmænd, bl.a. ved at følge skibet ”De tvende brødre” og dets besætnings skæbne. Der blev ligeledes fortalt om engelske krigsfanger i Ringkøbing og Holstebro samt om engelske troppers landgang påHolmsland, hvor de plyndrede små fiskehytter og røvede kvæg og får, men hvor der efterfølgende blev ydet hjælp til de fattige beboere ved henvendelse til kong Frederik VI. Efter kaffen gav Jens Aarup Jensen en kort introduktion til ”Jesper Malers Ringkøbing” på Ringkøbing Museum, og rigtig mange benyttede lejligheden til at opleve den flotte udstilling med utrolige forstørrelser af små akvareller, der præcist og detaljeret gengiver byens liv, huse og mennesker i perioden 1800-1850. At udstillingen opleves i en Plesnerbygning fra 1905, der har været embedsbolig og dommerkontor gør den ikke mindre seværdig.

Den årlige udflugt er indtil videre stillet i bero. Vi har de sidste år forsøgt med nye former for tilbud i form af kortere arrangementer med vægt påhistorisk indhold, adgang til steder, hvor man normalt ikke har mulighed for at komme og gerne med kyndige vejledere/omvisere, evt. som aftenekskursioner. Et sådant arrangement blev

Aftentur til Karup Flyveplads / Fliegerhorst Grove.
Torsdag den 25. august 2011 fik 15 medlemmer en utrolig spændende aften påFlyvestation Karup. Arrangementet var forsøgsvis kun annonceret påforeningens hjemmeside og ved udsendelse af mails til medlemmer, der har opgivet en mailadresse, dels for at spare de store omkostninger til annoncering / porto, dels for at vise, at der er fordele ved at give foreningen denne mulighed for at kommunikere med sine medlemmer. Endelig havde dette tilbud i sig selv en begrænsning pådeltagerantal. På en stille, lun augustaften med enkelte regndråber pået heldigt tidspunkt førte tidligere pilot Mikael Svejgaard deltagerne rundt på flyvestationens kæmpestore areal, dels i private biler, dels til fods i et lyngklædt, kuperet terræn omkring / mellem / med lygte nede i en række bunkers fra 2. verdenskrig. Undervejs fik vi engagerede beretninger om tilblivelsen af Fliegerhorst Grove under besættelsen, brugen af bygningerne og den nu Pågående registrering af de bevarede dele. Aftenen sluttede med kaffe i en af bunkerserne og en debat om flygtningene i lejrene i Karup og Kølvrå efter krigen.

Arbogen
”Hardsyssels årbog 2011”, nr. 104 i serien, udkom i oktober redigeret af Jens Johannesen. Den indeholder syv spændende artikler, der berører store dele af det tidligere amts område. Vi har også i år prøvet at nedbringe omkostningerne ved udbringelse årbogen ved, at de enkelte styrelsesmedlemmer har sørget for at bringe bogen ud til medlemmerne i deres respektive områder.

Redaktøren af årbogen efterlyser vedvarende historiske artikler, der måtte have bred, almen interesse i Hardsyssel-området. Emnerne kan være mange, så fremsend blot til ham, så skal I nok høre nærmere.
 

Medlemmer
Ved medlemsoptællingen 31.12.2011 havde Historisk Samfund 888 medlemmer. I 2011 fik vi 16 nye medlemmer, men havde også en afgang på 61 medlemmer. Dette skyldes hovedsagelig naturlig afgang pga medlemmernes høje alder. Vi vil her byde de nye medlemmer velkommen. Desuden vil vi bede medlemmerne huske adresseforandring til kassereren, så at årbog og indbydelser ikke skal udeblive.
 

Økonomi
Regnskabet, som følger denne beretning, fortæller om foreningens økonomiske forhold.
Her skal kun siges, at Historisk Samfund lever af medlemmernes årskontingent, som vi altid har søgt at holde så lavt som muligt. Vi vil gerne takke alle, der har ydet tilskud til Historisk Samfunds virke i 2011, hvilket også gælder tilskud fra kommuner og lokale pengeinstitutioner.
Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Så har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.