Beretning for året 2010

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for amtets lokalhistorie i alle former. For at leve op til dette formål udgives ”Hardsyssels årbog”, og der arrangeres hvert år 2 møder skiftende steder i amtet, hvor lokalhistoriske emner er på programmet. Vore møder arrangeres oftest i samarbejde med Folkeuniversitetet og er tilgængelige for alle.


Styrelsen
Historisk Samfunds årsmøde med generalforsamling blev i året 2010 afholdt 21. marts på Uhre Kro. På generalforsamlingen var der genvalg til styrelsen af Bent Skaarup Pedersen, Stauning, og Jens Johannesen, Vinderup, samt nyvalg af Knud Lyhne, Lemvig, og Knud Munk Nielsen, Bording. Revisor Jens Olufsen blev genvalgt.
Styrelsen konstituerede sig med Anna Marie Touborg som formand, Freddy Boysen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Inge Lise Jensen som sekretær. Ansvar for årbogen fik Jens Johannesen (redaktør) med Freddy Boysen, Ann Bodilsen og Kurt Guldbæk i redaktionsudvalget. Kurt Lyhne, Knud Munk Nielsen og Bent Skaarup Pedersen Påtog sig afholdelse af møder. Ansvar for foreningens hjemmeside blev hos Kurt Guldbæk. Efter Freddy Boysens død indtrådte Jens Olufsen, Ringkøbing, i styrelsen i 2011.
Styrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder med planlægning af årbog og møder.

Møder
Af hensyn til vore mange medlemmer skal Historisk Samfunds mødeprogram dække Ringkøbing amts kommuner så godt som muligt. Vi prøver efter kommunalreformen at komme omkring i de tidligere 18 kommuner så godt som muligt. I 2010 afviklede vi vore møder på Uhre Kro (Brande) og Tangsø-Centret (Ulfborg-Vemb).
Vore møder er gratis tilgængelige for enhver, også for ikke-medlemmer. Alle er lige velkomne, men vi vil ikke undlade at sige til eventuelle ikke-medlemmer, at hvis man indmelder sig i Historisk Samfund, er man med til at sikre Historisk Samfunds arbejde fremover samtidig med, at man modtager foreningens årbog. Grundlaget for enhver forening er et så stort medlemstal som muligt, så alle opfordres til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer.
 

årsmødet 21. marts 2010 blev afholdt på Uhre Kro. Her var ca.100 medlemmer var samlet for at høre Jan Svendsen fortælle om Det brune guld=brunkul. Jan Svendsen har udgivet 2 ud af 4 planlagte værker om energiens historie i Danmark. Indtil nu har han skrevet om brunkul og tørv, efterfølgende har han planer om at skrive om olie og naturgas samt om vedvarende energi. Jan Svendsen fortalte levende om de mange ældre mennesker, han har interviewet, og om de mange steder, han har indhentet materiale. Som ikke-historiker giver han plads til mange anekdoter og gode historier. Der blev undervejs fortalt en række af disse, om Søby og dens barakker, om hårdtarbejdende mænd med stærkt sammenhold og om deres kvinder, om ulykker og spil på sekseren, men der blev også trukket tråde til baggrunden for aktiviteterne: energikrisen under 2. verdenskrig, og tiden efter med Koreakrigen og Suez-krisen. Blændende formidling af historie, som de fleste deltagere selv har oplevet dele af tæt På.
Efter kaffen benyttede mange chancen til se nærmere på den smukt restaurerede Uhre Kirke, på Uhre Købmandsgård med mulighed for at handle og på den stråtækte Uhre Mølle.
 

Sommermødet 20. juni 2010 var henlagt til Tangsø-Centret i Bækmarksbro. Her var små 60 medlemmer var mødt op. Formanden Anne Marie Touborg indledte med at udtale mindeord om Freddy Boysen, der var medlem af styrelsen fra 1998, fra 2003 medlem af redaktionsudvalget og fra 2008 også næstformand. Han døde 31.5.2010 og vil blive stærkt savnet på grund af sit enorme kendskab til lokalhistorien, sin formidlingsevne og for sin måde at være på med humor og professionalisme.
Herefter fortalte provst Knud Erik Nissen om Bøvling Kirke og herregården Rysensteen. Med baggrund i talrige studier i arkivalier, udgivne bøger, årbøger og andre kilder har han prøvet at skabe et billede af forholdet mellem Ribe bispestol og kirken, mellem kronen og kirken og mellem Rysensteen og kirken til afslutningen af den Rysensteenske æra. 100 års historie, slægtshistorie såvel som kirkehistorie. En spændende person i denne historie var Henrik Ruse, hvis store lyst var krigshåndværket, især den tekniske side, og arbejdet med militære anlæg i 1600-tallet i Danmark og udland. Henrik Ruse blev den første private ejer af ”Bøvling” og ændrede navnet til Rysensteen og blev stamfader til slægten Juel-Rysensteen. (Knud Erik Nissen har skrevet artikel herom i Hardsyssels årbog 2009, 5-32). Efter kaffen fulgte de fleste deltager med til Bøvling Kirke, hvor Knud Erik Nissen fortalte om den smukke kirke med løgkuppel og dens altertavle og øvrige inventar. Dagen sluttede med besøg på Rysensteens gårdsplads og i parken i dejligt solskin.
Den årlige udflugt er indtil videre stillet i bero. Vi har de sidste år forsøgt med nye former for tilbud i form af kortere arrangementer med vægt på historisk indhold, adgang til steder, hvor man normalt ikke har mulighed for at komme og gerne med kyndige vejledere/omvisere, evt. som aftenekskursioner.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har netop fået nyt logo, som er designet af grafiker Jens Aage Eriksen, Sevel.
 


årbogen
”Hardsyssels årbog 2010”, nr. 103 i serien, udkom i oktober redigeret af Jens Johannesen. Den indeholder ni spændende artikler, der berører store dele af det tidligere amts område.

Medlemmer
Ved medlemsoptællingen 1.1.2011 havde Historisk Samfund 888 medlemmer. I 2010 fik vi 20 nye medlemmer, men havde også en afgang på 70 medlemmer. Dette skyldes hovedsagelig naturlig afgang pga medlemmernes høje alder. Vi vil her byde de nye medlemmer velkommen. Desuden vil vi bede medlemmerne huske adresseforandring til kassereren, så at årbog og indbydelser ikke skal udeblive.

Økonomi
Regnskabet som følger denne beretning fortæller om foreningens økonomiske forhold.
Her skal kun siges, at Historisk Samfund lever af medlemmernes årskontingent, som vi altid har søgt at holde så lavt som muligt. Vi vil gerne takke alle, der har ydet tilskud til Historisk Samfunds virke i 2010, hvilket også gælder tilskud fra kommuner og lokale pengeinstitutioner.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Så har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.