Årsmøde 11. marts 2012 i Vemb Forsamlings- og Kulturhus

Årsmødet startede med afholdelse af generalforsamling.

Ad 1: Valg af dirigent
Tidligere formand for Historisk Samfund Knud Jessen blev foreslået og valgt.

Ad 2: Beretning
Formanden Anna Marie Touborg aflagde en fyldig beretning, som også kan ses på foreningens hjemmeside.
Foreningen har haft 3 møder: Årsmødet på Pårup Kro, hvor ca. 50 medlemmer hørte Søren Toftgaard Poulsens meget engagerede beretning om Bøllings søs tilblivelse og livet med tørvefabrikation før den nye store Bølling sø blive en realitet, sommermødet på Ringkøbing Hotel med Magne Lund, der berettede om det sporadiske forsvar af vestkysten under englandskrigene 1807-14 med efterfølgende besøg på Ringkøbing Museum i ”Jesper Malers Ringkøbing”, og endelig en aftentur til Karup Flyveplads/Fliegerhost Grove med omvisning på det store areal omkring og i mange af de bevarede bunkers.
Hardsyssels årbog 2011 (nr. 104) udkom i oktober med 7 spændende artikler.
Medlemstallet er desværre for nedadgående, så alle opfordredes til at fortælle venner og bekendte om muligheden for medlemskab og evt bruge et abonnement som gave.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 3: Regnskab
Kasserer Jens Peter Andersen gennemgik det reviderede regnskab. Også i år med overskud og uden store udsving i forhold til 2010.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Styrelsen foreslog uændret kontingent på 160 kr. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 5: Valg til styrelsen
På valg: Kurt Guldbæk og Inge Lise Jensen. Sidstnævnte ønskede ikke at genopstille.
Nyvalgt blev museumsformidler ved Ringkøbing Skjern Museum Per Lunde Lauridsen, Lem, og museumsinspektør ved Billund Museum Gudrun Gormsen, Holstebro.

Ad 6: Valg af revisor
Genvalg af Børge Sørensen.

Ad 7: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 8: Vore næste arrangementer
Sommermødet vil blive afholdt Vedersø Præstegård med Lisbeth Lunde Lauridsen, der vil fortælle om Kaj Munk.

Ad 9: Eventuelt
Tak til den afgående sekrætær.


Kaffe efter generalforsamlingen
Middelalderborge i Vestjylland.

Foredrag ved middelalderarkæolog Helle Henningsen.

11. marts 2012 mødtes ca. 90 interesserede i Vemb Kultur og Forsamlingshus. Her gav Helle Henningsen en spændende og meget levende skildring af arbejdet med  eftersøgningen af det ældste Vosborg. En proces, hvor geologer og arkæologer har samarbejdet om kortlægningen af det landskab, herregÃ¥rden ligger i.
Under 'spørgetiden' var der muntre indslag

Vi fik dels en gennemgang af begrebet middelalderborg. Hvor, hvornÃ¥r og hvorfor blev de bygget. Dels en beretning forløbet af udgravningerne, der startede i 2004 med ønsket om at gøre Nr. Vosborg til Danmarks bedst undersøgte herregÃ¥rd. Med baggrund i dokumentation af eksistens af en borg pÃ¥ Erik Menveds tid omkring 1299, søgtes først pÃ¥ et omrÃ¥de med synlige tegn af  volde nær StorÃ¥ens udmunding i Nissulm Fjord, men de mange anstrengelser viste sig at føre til en renæssanceborg, som sikkert kan føres tilbage til en bodeling i 1551 mellem Knud Henriksen Gyldenstjerne / Jytte Podebusk og Gregers Holgersen Ulfstand. Senere lykkedes det dog at at finde rester af  borgbanker med nogle stolper og rester af murværk, som nok har været en del af  tÃ¥rnet i et central borganlæg , der sandsynligvis kan føres tilbage til Niels Bugges borg omkring 1341.


Til slut takkede formanden Anne Marie Touborg for et interessant foredrag

Efter foredraget var der mulighed for sammen med Helle Henningsen at se nærmere på stedet, hvor Niels Bugges ”Nr Vosborg” lå.