Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/7/c/historisksamfund.dk/httpd.www/Beretninger/Beretning2006.php:1) in /customers/7/7/c/historisksamfund.dk/httpd.www/Beretninger/Beretning2006.php on line 1 Historisk Samfund for Ringkbing Amt

Beretning for året 2006

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for amtets lokalhistorie i alle former. For at leve op til dette formål udgives "Hardsyssels årbog", og der arrangeres hvert år 2 møder skiftende steder i amtet, hvor lokalhistoriske emner er på programmet. Vore møder arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og er tilgængelige for alle.

Styrelsen

    Historisk Samfunds årsmøde med generalforsamling blev i året 2006 afholdt på Borris Landbrugs & Naturskole. På generalforsamlingen var der genvalg til styrelsen af Freddy Boysen, mens vi tog afsked med Betina Agerbo og Leif Novrup, som ikke ønskede genvalg. Vi kunne i stedet byde velkommen til Kurt Guldbæk, Vinderup, og Inge Lise Jensen, Herning. Revisor Else Madsen ønskede ikke genvalg. Til ny revisor valgtes Jens Olufsen, Ringkøbing.
    Af Hardsyssels årbog 2006 fremgår det, hvorledes styrelsen har delt arbejdet mellem sig.
    Styrelsen har i det forløbne år afholdt 5 møder med planlægning af årbog (jubilæumsskrift) og arrangementer, herunder foreningens jubilæum.

Møder

    Af hensyn til vore mange medlemmer skal Historisk Samfunds mødeprogram dække Ringkøbing amts 18 kommuner så godt som muligt. I 2006 afviklede vi vore møder i Skjern og Thyborøn-Harboøre kommuner.
   Vore møder er gratis tilgængelige for enhver, også for ikke-medlemmer. Alle er lige velkomne, men vi vil ikke undlade at sige til eventuelle ikke-medlemmer, at hvis man indmelder sig i Historisk Samfund, er man med til at sikre Historisk Samfunds arbejde fremover samtidig med, at man modtager foreningens årbog. Grundlaget for enhver forening er et så stort medlemstal som muligt, så alle opfordres at hjælpe med at skaffe nye medlemmer. Historisk Samfund arrangerer sine møder i samarbejde med Folkeuniversitetet, og vi kan derfor altid byde på velkvalificerede foredragsholdere til at belyse de forskellige historiske emner, som vore møder tager op.

årsmødet
med generalforsamling på Borris Natur & Landbrugsskole 26.3.2006 havde et foredrag med titlen "Overfarten over Skjern Aa gennem tiderne", og det var museumsinspektør Torben Egeberg Hansen, der i ord og billeder indviede de mange tilhørere i den spændende historie, der blev afdækket gennem de arkæologiske undersøgelser, der fandt sted fra 1999 til 2002. Torben Egeberg Hansen dokumenterede, hvor overfartsstederne var og hvilken art, de havde. Der er således tale om vadesteder, dæmninger, færger, laksegårde, spange og broer. Talrige hjulspor vidner om en meget omfattende færdsel i området. Eksempelvis er der et stenbelagt vadested tæt ved den nuværende Skjern – Tarm hovedvej, som har været færdselsåre omkring 400 e. Kr. I deltaet findes mange hjulspor fra Vikingetiden, og ved Lønborg kirke er et stenlagt vadested fra Middelalderen. "Vi ser sporene efter den sidste kørsel, men hvornår var den første? I al fald skal vi nok 5000 år tilbage", sagde Egeberg Hansen. For tilhørerne var det overordentligt spændende at blive sat ind i den historiske sammenhæng for færdslen ved Skjern Aa og se mange billedlige dokumentationer herfor. Efter kaffen besvarede Torben Egeberg Hansen mange spørgsmål, der vidnede om, at lokalhistorien er stærkt vedkommende for vestjyder.

Sommermødet
18.6.2006 på Harboøre Hotel samlede 170, der mødte op for at høre dykker
Gert Normann fortælle om Strandinger ved Vestkysten. Med lysbilleder og enkelte genstande (kugler, dukkehoveder og grifler) fortalte Gert Normann levende og engageret om forlis og fund fra Vikingetid og helt op til i dag, herunder også om skibe, som blev sænket under de 2 verdenskrige. Vestkysten er farlig og ubarmhjertig over for skibe og søfolk, og der er sket dramatiske strandinger netop på kysten af Ringkøbing amt. Det har givet anledning til spændende dykningsaktioner, hvoraf nogle har bragt mængder af dokumentation op til overfladen, mens andre har måttet opgives på grund af havets stærke kræfter.
    Gert Normann fortalte om såvel St. George og Defence, som forliste juleaften 1811, og som kan følges på Strandingsmuseet i Thorsminde, som om den russiske fregat Alexander Nevsky, ubåden U20, der sænkede Lusitania, og havundersøgelsesskibet Dana, som forsvandt i 1935, og som Gert Normann mener at have fundet. Gert Normann fortalte om historiske dykninger og bjergninger, men ikke mindst hans fortælling om egne oplevelser i og med det stærke element tryllebandt tilhørerne og havde fortjent lidt bedre lydforhold. Efter kaffen mødtes deltagerne ved Harboøre Kirke, hvor tidligere fiskeskipper Kristian Flyvholm berettede om kirken, de historiske gravsteder og folk på egnen.

Den årlige udflugt
var i 2006 og er indtil videre stillet i bero bl.a. med baggrund i meningstilkendegivelser på generalforsamlingen. Der overvejes nye former for tilbud i form af kortere arrangementer med vægt på historisk indhold, adgang til steder, hvor man normalt ikke har mulighed for at komme og gerne med kyndige vejledere/omvisere, evt. som aftenekskursioner.

årbogen
"Hardsyssels årbog 2006" udkom i oktober. Redaktør Per Hauge Mortensen har denne gang samlet 152 sider med nyt fra Ringkøbing Amts fortid, den fjerne, såvel som den nærmere.
   Bertel Jensen skriver om Magnus den Gode og hans søn Olav den Hellige af Norge, der i form af hoveder optræder på kvaderstenskirker og mønter.
   Gert Poulsen har nedskrevet erindringsfortællinger til børnebørnene fra farfaren, der levede fra 1837-1931. Der fortælles om livet i Bording midt i 1800-tallet, Slavekrigen i 1848 og om tilværelsen som hjorddreng m.m.
   Ole Mogensen skriver om jernbanen mellem Herning Skjern i 125 år. Dens trafik har været meget skiftende, men banen er stadig i drift. Historien er ført helt op til vore dage.
   Jørgen og Knud Klitgaard beretter om forsøgsgården i Borris – ikke at forveksle med landbrugsskolen. Deres far Niels Klitgaard ledede den i de første 48 år af gårdens 97 års eksistens. Man foretog planteavlsforsøg, men der var også svineavlscenter og hønseavlscenter, som lederens kone tog sig af.
   Aage Domino bidrager med nyt om skibet Prins Hamlet, der sejlede på Ringkøbing Fjord omkring 1. verdenskrig. Efter salg kom skibet tilbage i 1922 for en kort visit. Artiklen bringer også nyt om skibets tidligere historie og om skibets reder, urmager L. C. Andersen, Ringkøbing.
   Else Aagaard Antonsen beretter erindringer om julen hos mejeribestyreren i Sir, og hvad det afstedkom af juletræ m.m..
    Det var ikke meget krigen kom tæt på danskerne, men i august 1944 skete det, da amerikanske fly angreb toget ved Hee med mange døde og sårede til følge. Børnene i Lybæk i Hee fornemmede faren, og derom skriver Henny Christensen.
    Den 9. april var en dato, man huskede, især gjorde mængden af fly indtryk. Man var slet ikke vant til så mange. I årbogen fortæller Mogens Holm, der boede i Forsum, herom.
    Mange kan tale med om mangel på mangt og meget. Det gælder også Holger Jensen, der oplevede det meste fra Skjern, bl.a. angrebet på svineslagteriet.
  
Søren Jensen, også Skjern, beretter også om manglen på alt, og hvordan man klarede sig alligevel.
   Svend Nytoft voksede op i Snejbjerg ved hovedvejen mellem Herning og Ringkøbing og fortæller erindringer fra tiden som skoledreng under besættelsen.
   Arne Rønn Vrist oplevede krigen fra Vrist nær Harboøre, hvor man havde mere at gøre med tyskerne end de fleste andre steder. Hans erindringer herom afslutter årbogen.

Medlemmer
  
Ved medlemsoptællingen 1.1.2007 havde Historisk Samfund 1155 medlemmer. I 2006 fik vi 20 nye medlemmer og 80 udmeldinger. Dette skyldes hovedsagelig naturlig afgang pga medlemmernes høje alder. Vi vil her byde de nye medlemmer velkommen. Desuden vil vi bede medlemmerne huske adresseforandring til kassereren, så at årbog og indbydelser ikke skal udeblive.

Vedtægter
  
Styrelsen har drøftet om der skal ske ændringer i foreningens vedtægter pga kommunesammenlægningerne og lukningen af Ringkøbing amt pr. 1.1.2007. Pga jubilæumsarrangementet, er evt. sådanne udskudt til næste år.

Økonomi
  
Regnskabet som følger denne beretning fortæller om foreningens økonomiske forhold.
   Her skal kun siges, at Historisk Samfund lever af medlemmernes årskontingent, som vi altid har søgt at holde så lavt som muligt, og som vi fastholder til 150 kr. Vi vil gerne takke alle, der har ydet tilskud til Historisk Samfunds virke i 2006, hvilket også gælder tilskud fra kommuner og lokale pengeinstitutioner.

Lokalhistorisk samarbejde
  
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Så har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.