Beretning for året 2012

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for det gamle amts lokalhistorie i alle former. Historisk Samfund udgiver ”Hardsyssels årbog” og arrangerer hvert år to møder, hvor et historisk emne tages op. Mødet kan evt. kombineres med et besøg På en lokalitet, der fortæller historie eller lokalhistorie. Alle interesserede er velkomne til at deltage i disse arrangementer.

Styrelsen
I 2012 afholdt Historisk Samfund årsmøde med generalforsamling den 11. marts i Vemb Forsamlings- og Kulturhus. På generalforsamlingen var der genvalg af Kurt Guldbæk. Per Lunde Lauridsen, Lem og Gudrun Gormsen, Holstebro blev nyvalgt til styrelsen. Mogens Elming og Børge Sørensen blev genvalgt som revisorer.
Styrelsen konstituerede sig med Anna Maria Touborg som formand, Bent Skaarup Pedersen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Gudrun Gormsen som sekretær. Jens Johannesen er redaktør for Hardsyssels årbog, mens Kurt Guldbæk, Jens Olufsen og Per Lunde Lauridsen indgår i redaktionsudvalget. Knud Munk Nielsen, Kurt Lyhne og Bent Skaarup Pedersen udgør mødeudvalget. Kurt Guldbæk har endvidere ansvar for foreningens hjemmeside.
Styrelsen har afholdt fire ? møder, hvor planlægning af årbogen og programlægning af møder har været faste punkter.

Møder
Historisk Samfund har medlemmer i hele det gamle Ringkøbing Amt og planlægger derfor sine arrangementer, således at de afholdes På skift rundt omkring i de 18 tidligere kommuner i amtet. I 2012 blev årsmødet således afholdt I Vemb xxx (Holstebro Kommune)vog sommermødet i Kaj Munks Præstegård i Vedersø? (Ringkøbing-Skjern Kommune). Endelig gik en aftentur i september til Houvig Fæstningen, der dog også ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er gratis at deltage i møder og andre arrangementer for alle interesserede, også for ikke-medlemmer.

årsmødet den 11. marts 2012 blev afholdt i Vemb Forsamlings- og Kulturhus.

Sommermødet den 2. juni 2012 fandt sted i Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Aftenturen fandt i 2012 sted den 5. september, hvor turen gik til Houvig Fæstningen. Arrangementet var annonceret På foreningens hjemmeside og ved udsendelse af invitation og program til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse.

Hardsyssels årbog 2013
Hardsyssel årbog er udkommet siden xxxx, og årbogen 2013 er dermed den 106. årbog i rækken af årbøger. Den udgives i anden række, bind 47. Redaktøren er til stadighed På udkig efter artikler, som kan fortælle om begivenheder, lokaliteter eller personer eller om den historiske udvikling i det område, som man engang kaldte Hardsyssel, og som i dag svarer til det gamle Ringkøbing Amt. Alle emner – også mere nutidige problemstillinger – har interesse. Redaktionen er åben for alle ideer og forslag, og redaktøren melder hurtigt tilbage. Redaktørens adresse er: Jens G. Johannesen, Birkevej 11, 7830 Vinderup. E-mail: jjoh@post10.tele.dk. Han træffes også På tlf. 97 44 13 93.
Forfattere til artikler i årbogen modtager 10 frieksemplarer af bogen.

Medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt modtager årbogen som en del af medlemsskabet. Porto er blevet dyr. Derfor har styrelsesmedlemmer for at spare denne udgift i de seneste år bragt årbogen ud til medlemmerne i deres lokalområde.

årbogen sælges gennem Historisk Samfund og hos lokale boghandlere. Det glæder styrelsen, når boghandlere gør lidt ekstra ud af præsentationen af den nye årbog, ligesom det har glædet styrelsen, at årbogen 2012 fik både en pæn og synlig omtale i lokale aviser.

årbøger og bøger til salg
Styrelsen skal gøre opmærksom På, at Hardsyssels årbog i tidens løb har ydet mange vægtige bidrag til dansk lokalhistorie. Mange af de ældre årbøger kan stadigvæk erhverves. Og for medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt tilmed til meget favorable priser. En prisoversigt kan ses På foreningens hjemmeside.
Ligeledes kan man her se andre vigtige udgivelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, som stadig kan erhverves.

I det forgangne år har styrelsen med glæde konstateret, at salget af løseksemplarer af årbogen er bedre end i 2011.

Medlemmer
I 2012 har Historisk Samfund for Ringkøbing Amt fået 17? nye medlemmer, som vi byder velkommen i foreningen. Tilgangen kan dog ikke skjule, at medlemstallet i foreningen i de sidste par år har været let faldende. Ved udgangen af 2012 havde foreningen 843?mMedlemmer mod 888 ved udgangen af 2011. Den brede, almene interesse for lokalhistorie er ikke aftaget. Derfor har styrelsen har i det forløbne år drøftet, hvorledes man kan styrke medlemstilgangen, ligesom styrelsen er optaget af, hvordan man kan tiltrække yngre kræfter, f.eks. i artikler til årbogen. Begge spørgsmål er stadig under overvejelse.

Styrelsen kan også konstatere, at Historisk Samfund har fået nye medlemmer i kraft af, at andre medlemmer har gjort en aktiv indsats for at gøre opmærksom På foreningen og På årbogen. Den indsats er styrelsen overordentlig taknemmelig for. Grundlaget for Historisk Samfund er mange, interesserede medlemmer. Lokalhistorisk bevidsthed og historisk perspektiv har betydning også for moderne mennesker. Derfor er oplysning om Historisk Samfund og foreningens tilbud væsentlig blandt dagens mange kulturelle tilbud. Det er en opgave ikke kun for styrelsen, men for alle medemmer.

Vi vil gerne, at alle medlemmer får tilsendt årbogen og indbydelser til møder og andre arrangementer. Derfor vil vi bede medlemmer om at meddele evt. adresseforandring til kassereren. Mindre arrangementer som f.eks. aftenture annonceres kun På hjemmesiden og ved udsendelse af e-mails. Derfor anmoder vi også alle om at oplyse e-mailadresse.

Økonomi
årsregnskabet for 2012, som følger beretningen, klarlægger foreningens økonomiske forhold. Driften, der er nogenlunde stabil, finansieres i vid udstrækning ved medlemmernes årskontingent. Derfor holdes bestyrelses- og administrationsudgifter og lign På et absolut lavt niveau.
Flere kommuner har i 2012 ydet tilskud til foreningens drift. Her skal der lyde en tak til alle, som har støttet Historisk Samfund for Ringkøbing Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.