Beretning for året 2014

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og styrke interessen for lokalhistorien i det gamle Hardsyssel. Historisk Samfund udgiver ”Hardsyssels Årbog” og arrangerer et årsmøde om foråret og et sommermøde. Møderne kombineres ofte med besøg På et sted, der har historisk interesse. Alle interesserede er velkomne til at deltage i disse arrangementer.

Styrelsen
I 2014 afholdt Historisk Samfund årsmøde med generalforsamling søndag den 30. marts På Spjald Fritidscenter. På generalforsamlingen afgik samfundets formand gennem flere år, Anna Marie Touborg. Jens Peter Andersen og Jens Olufsen blev genvalgt, mens Jane Krause blev nyvalgt til styrelsen. Børge Sørensen blev ligeledes genvalgt som revisor.
Styrelsen konstituerede sig Per Lunde Lauridsen som formand, Bent Skaarup Pedersen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Gudrun Gormsen som sekretær. Jens Johannesen er redaktør for Hardsyssels Årbog, mens Kurt Guldbæk, Hans Herping, Jane Krause og Per Lunde Lauridsen indgår i redaktionsudvalget. Knud Munk Nielsen, Jens Olufsen og Bent Skaarup Pedersen udgør mødeudvalget. Kurt Guldbæk og Jane Krause har ansvar for foreningens hjemmeside. I 2014 nedsatte Historisk Samfund endvidere et udvalg, der skal forberede udgivelsen af en bog om fattiggårde i det tidligere Ringkøbing Amt. Udvalget består af Hans Herping, der er formand, samt Bent Skaarup Pedersen, Kurt Guldbæk, Jens Johannesen, Jane Krause og Gudrun Gormsen
Styrelsen har i 2014 afholdt fem møder, hvor planlægning af årbogen og programlægning af møder for medlemmerne har været faste punkter. Udvalget vedr. bogen om fattiggårde har afholdt to møder.

Møder
Historisk Samfund lægger vægt På at være synlig i alle de 18 tidligere kommuner i det gamle Ringkøbing Amt. Derfor afholdes samfundets arrangementer forskellige steder. I 2014 blev årsmødet afholdt På Spjald Fritidscenter i Herning Kommune, mens sommermødet fandt sted På Frilandsmuseet Hjerl Hede i Holstebro Kommune.
Alle interesserede kan deltage i møderne og andre arrangementer, og det er gratis, også for ikke-medlemmer.

Årsmødet den 30. marts 2014 samlede omkring 70 deltagere På Spjald Fritidscenter. Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør, dr. phil. Esben Graugaard fra Holstebro Museum et foredrag med titlen ”Vestjyske matadorer og verdensmænd”. Det var en meget levende og spændende fortælling om nogle af de mænd, der var aktive i den navnkundige vestjyske studehandel.

Sommermødet den 14. juni 2014 fandt sted På Frilandsmuseet Hjerl Hede. Formanden for Historisk Samfund, museumsinspektør Esben Lunde Lauridsen fra Ringkøbing-Skjern Museum, indledte mødet med et foredrag om ”Rakkerne i Vestjylland”. Her fortalte Per Lunde Lauridsen bl.a. om, hvordan befolkningens syn På rakkerne ændrede sig i slutningen af 1700-tallet. Fra at være en befolkningsgruppe, som beskæftigede sig med renholdelse af byerne, straf af forbrydere og flåning og fjernelse af selvdøde dyr, blev rakkerne og deres slægtninge til socialt udstødte mennesker uden fast opholdssted. De omkringvandrede rakkere skabte store problemer for sogneråd og fattigkommissioner. Rakkerne søgte især til de øde hedeområder i Vestjylland, hvor myndighederne ikke rigtig opretholdt ro og orden.
Efter det fælles kaffebord viste tidligere borgmester i Vinderup Kommune, Holger Hedegaard, rundt i frilandsmuseet og fortalte bl.a. om restaureringen af museets fynske landsbykro. Sommermødet blev med omkring 130 deltagere et af de bedst besøgte sommermøder i Historisk Samfunds historie.

Hardsyssels Årbog 2015
Hardsyssel Årbog er udkommet hvert år siden 1907. Årbogen 2015 udgives i anden række, bind 49, og bidragene til årbogen 2015 har en meget fin geografisk spredning. Således bringer den en artikel om det gyldne alter i Staby Kirke og en om Struer Statsgymnasium under besættelsen. I to artikler fortælles der vestjysk erhvervshistorie. I den ene berettes om Troldhede og Troldtekt og i den anden om fabrikant Leif E. Hansen og Ribo Vinduer. En artikel handler om færgefarten og broen ved Borriskrog, og to artikler har socialhistorisk indhold. I den ene fortælles om natmandskvinden Anne Marie Grønnings tragiske levnedsløb, og i den anden handler det om at være enlig mor i begyndelsen af 1800-tallet. Per Madsen tager udgangspunkt i Hosekræmmeren og fortæller om Steen Steensen Blicher, en tid og en egn, og trækker linjer op til nutiden. Endelig behandler Helle Skaarup vestjysk fortællekunst og fortællefestivaler På Nr. Vosborg.

For den historisk interesserede er de mange årbøger, Historisk Samfund har udgivet, en stor fond af viden om Vestjyllands historie og udvikling. Det er vigtigt, at årbogen er vedkommende og taler til nutiden. Derfor er redaktøren altid På udkig efter bidrag til årbogen, der fortæller om begivenheder, lokaliteter eller personer fra Ringkøbing Amt. Alle emner – meget gerne også nutidige problemstillinger - har interesse. Redaktionen er åben for alle ideer og forslag.. Redaktørens adresse er: Jens G. Johannesen, Birkevej 11, 7830 Vinderup. E-mail: jjoh.post@gmail.com. Han træffes også På tlf. 97 44 13 93 og 60 54 97 35.
Forfattere til artikler i årbogen modtager 10 frieksemplarer af bogen. Medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt modtager årbogen som en del af medlemsskabet.
Arbogen sælges gennem Historisk Samfund og hos lokale boghandlere. Flere boghandlere præsenterer den nye årbog smukt og På en fremtrædende plads i deres forretninger, når den udkommer. Det glæder naturligvis styrelsen at se, og det er Historisk Samfund meget taknemmelig for. Ligeledes er det en glæde for styrelsen, at årbogen har fået pæn omtale På et synligt sted i de lokale aviser.

Årbøger og bøger til salg
Det er stadigvæk muligt at købe ældre årbøger, og medlemmer af Historisk Samfund kan erhverve årbøger til meget favorable priser. En prisoversigt kan ses På foreningens hjemmeside.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har endvidere udgivet andre lokalhistoriske bøger. En oversigt og priser kan ligeledes ses På hjemmesiden.

Medlemstilbagegang
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har med udgangen af 2014 758 medlemmer. Samfundet har mistet 48 medlemmer i årets løb, og kun 26 nye er kommet til. Styrelsen må desværre konstatere, at medlemstallet er i markant tilbagegang. Derfor er Styrelsen naturligvis optaget af, hvorledes man kan skaffe flere nye medlemmer. Ligeledes har Styrelsen drøftet, hvorledes man kan gøre mere for de medlemmer, foreningen allerede har. Der er stor interesse for lokalhistorie, og Styrelsen er derfor optaget af, hvorledes man kan styrke interessen for lokalhistorie i Ringkøbing Amt, herunder hvordan man kan gøre opmærksom På de aktiviteter, Historisk Samfund tilbyder.

Nyhedsbrev, e-mail service og Facebook
Styrelsen har derfor besluttet, at der et par gange om året skal udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne. I 2014 er der udsendt tre nyhedsbreve, og Styrelsen modtager gerne reaktioner herPå.

Nyhedsbrevene udsendes kun til medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen om at modtage meddelelser fra Historisk Samfund pr. mail. Ligeledes udsendes meddelelser om eventuelle arrangementer ud over invitationerne til generalforsamlingen og årsmødet kun til medlemmer, der har tilmeldt sig orientering via mail. Det er imidlertid kun en mindre del af medlemsskaren, som har tilmeldt sig denne service. Styrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at tilmelde sig ordningen. Forudsat naturligvis, at man har en mailadresse. Man kan tilmelde sig På Historisk Samfunds hjemmeside eller ved at henvende sig til et styrelsesmedlem.

Historisk Samfund er nu også aktiv På de sociale medier, idet Jane Krause har sørget for, at Historisk Samfund har oprettet en profil På Facebook. Sammen med samfundets hjemmeside er der derved skabt mulighed for hurtigere informationer til medlemmerne og for at skabe dialog med medlemmer og andre, der interesserer sig for historiske emner. Efter et år vil Styrelsen evaluere, hvorvidt det er lykkedes at skabe en større kontaktflade og mere opmærksomhed om samfundet.

Fo at styrke interessen for Historisk Samfund og lokalhistorien i Ringkøbing Amt planlægger Styrelsen endvidere at markere udgivelsen af Hardsyssel Årbog 2015 med et arrangement På Hardsyssel Efterskole, evt. i samarbejde med de lokalhistoriske arkiver og foreninger samt museumsforeningerne.

Styrelsen håber, at alle foreningens medlemmer vil gøre naboer, venner eller familie opmærksom På Historisk Samfund og dets tilbud og aktiviteter og modtager naturligvis gerne idéer og forslag til aktiviteter, som kan styrke Historisk Samfund og det lokalhistoriske arbejde i amtet.

Bog om Fattiggårde i Ringkøbing Amt
I 2013 nedlagde foreningen ”Lokalarkiverne i Region Midt-Vest” sig selv og besluttede, at foreningens formue På 55.000 kr. skulle anvendes til en bog om fattighuse og fattiggårde i det gamle Ringkøbing Amt, og at Historisk Samfund skulle stå for udgivelsen. Styrelsen har besluttet, at bogen skal udkomme som en selvstændig publikation, og har nedsat et udvalg, der skal planlægge udgivelsen. I foråret 2014 inviterede udvalget alle de lokalhistoriske arkiver i det gamle Ringkøbing Amt til at levere bidrag til bogen inden den 1. februar 2015. Artiklerne bliver redigeret i løbet af foråret, og bogen planlægges at udkomme i 2016. Det tegner allerede nu til at blive en bog, som kommer godt omkring vestjysk socialhistorie i det 19. og 20. århundrede, og hvor mange bidrag tegner et levende billede af skæbner i et nu forsvundet landbosamfund.

Økonomi
Årsregnskabet for 2014, som kan læses efter denne beretning, klarlægger foreningens økonomiske forhold. Driften, der er nogenlunde stabil, finansieres i vid udstrækning ved medlemmernes årskontingent. Derfor holdes bestyrelses- og administrationsudgifter og lign. På et absolut lavt niveau. Flere kommuner har i 2014 ydet tilskud til foreningens drift. Her skal der lyde en tak til alle, som har støttet Historisk Samfund for Ringkøbing Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Kontingentet i 2015 er 160 kr. Indmeldelse kan ske til alle styrelsesmedlemmer eller ved henvendelse til kassereren, Jens Peter Andersen, Skråvejen 17, 6920 Videbæk, tlf. 97 17 81 07. Indmeldelse kan også ske via hjemmesiden: www.historisksamfund.dk.
Alle nye medlemmer får den sidst udkomne Hardsyssels årbog tilsendt gratis. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Oversigt over tilskud til foreningens virksomhed
I 2014 har alle kommuner i det gamle Ringkøbing Amt ydet tilskud til Historisk Samfunds virke.
Ringkøbing-Skjern Kommune 5.000 kr.
Herning Kommune 4.000 kr.
Struer Kommune 1.000 kr.
Lemvig Kommune 1.000 kr.
Holstebro Kommune 1.000 kr.
Ikast-Brande Kommune 1.000 kr.


Historisk Samfund for Ringkøbing Amts bestyrelse
pr. 1. april 2015

Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76, 6940 Lem St.
Tlf. 22 99 96 39. pll@levendehistorie.dk
Indvalgt 2012, formand fra 2014,
medlem af årbogsudvalget fra 2012.

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 94 01. beskpe@hotmail.com
Indvalgt 2004, næstformand fra 2010
medlem af mødeudvalget fra 2004.

Jens Peter Andersen
Skråvejen 17, 6920 Videbæk
Tlf. 97 17 81 07. jpa@post8.tele.dk
Indvalgt 2008, kasserer fra 2009.

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46. 7500 Holstebro
Tlf. 51 53 65 60. gudrun.gormsen@hotmail.com
Indvalgt 2012, sekretær fra 2012.

Jens Johannesen
Birkevej 11, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 13 93. jjoh.post@gmail.com
Indvalgt 2007, redaktør fra 2007.

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 36 01/ 51 28 85 54
kurt@vinderup-egnshistorie.dk
Indvalgt 2006, webmaster og medlem af
Årbogsudvalget fra 2006.

Knud Munk Nielsen
Teglgårdsvej 10, 7441 Bording
Tlf. 86 86 12 96. akmunk@mail.dk
Indvalgt 2010, medlem af mødeudvalget fra 2010.

Jens Olufsen
Marktoften 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 63 50. j.olufsen@email.dk
Indvalgt 2011, medlem af mødeudvalget fra 2011.

Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 50 20. hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013, medlem af årbogsudvalget fra 2013
Formand for udvalget vedr. bogen om fattiggårde 2014.

Jane Krause
Mosevænget 13, 6973 Ørnhøj
Tlf. 42 40 28 30. fru@jane-krause.dk
Indvalgt 2014, medlem af årbogsudvalget fra 2014,
webmaster og facebook-master fra 2014.