Forslag til nye vedtægter for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.

Styrelsen stiller ved årsmødet 2017 forslag om nye vedtægter for
Historisk Samfund for Hardsyssel
 
(Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing – Skjern og Struer kommuner).

Formål
§ 1: Historisk Samfund for Hardsyssel har til formål at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhistoriske værdier i Hardsyssel bl.a. ved at,
    • Udgive ”Hardsyssels Ã…rbog” indeholdende historiske artikler og meddelelser m.v.
    • Tilbyde foredrag med historiske emner fortrinsvis pÃ¥ steder af historisk betydning.
    • Indsamle lokalhistorisk viden af betydning for eftertiden.
    • Udgive eller støtte udgivelse af optegnelser af lokalhistorisk betydning.
    • Være medlem af relevante sammenslutninger og organisationer som f.eks. Dansk Lokalhistorisk Forening.

Hjemsted
§ 2:
Historisk Samfund har hjemsted på Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup.

Medlemmer
§ 3:
  Som medlemmer af Historisk Samfund optages enhver, der betaler det Ã¥rlige kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og anvendes til de i § 1 nævnte formål. Udmeldelse af foreningen kan ske til en 1. januar.
Medlemmerne kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse oppebære fordele ved deltagelse i arrangementer m.v. arrangeret af Historisk Samfund.

Regnskabsår
§ 4:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af den valgte kasserer og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Hæftelse
§ 5:
For Historisk Samfunds forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen
§ 6:
Historisk Samfund ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen, der tillige vælger 2 suppleanter. Efter tur afgår på ulige årstal 3 medlemmer og på lige årstal 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne er på valg hvert år og kan ligeledes genvælges. Suppleanterne kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med op til 2 medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne af Historisk Samfund gældende for et år. Genudpegning kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg bestående af medlemmer til løsning af nærmere fastsatte opgaver.

§7: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Generalforsamling (Årsmøde)
§ 9:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig /elektronisk meddelelse til medlemmerne samt ved annoncering.
Forslag der ønskes behandlet af medlemmerne skal være sendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10: Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
    1. Valg af dirigent,
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne Ã¥r.
    4. Fastsættelse af kontingent.
    5. Indkomne forslag.
    6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    7. Valg af 2 suppleanter.
    8. Valg af 2 revisorer.
    9. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt et fremmødt medlem fremsætter begæring herom eller såfremt dirigenten beslutter det.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 11:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Vedtægtsændringer
§ 12:
Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget i dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Foreningens ophør
§ 13:
Opløsning af Historisk Samfund kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 14: I tilfælde af opløsning af Historisk Samfund tilfalder eventuelle aktiver almennyttige historiske formål i Hardsyssel efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.

Ikrafttræden
§ 15:
Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen

Vedtægterne afløser vedtægterne, der blev vedtaget i 1999.