Beretning for året 2013

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har til formål at udbrede kendskabet til og øge interessen for lokalhistorien i det gamle amt. Historisk Samfund udgiver »Hardsyssels Årbog« og arrangerer hvert år to møder, hvor et historisk emne tages op. Mødet kan evt. kombineres med et besøg på en lokalitet, der fortæller historie eller lokalhistorie. Alle interesserede er velkomne til at deltage i disse arrangementer.

Styrelsen
I 2013 afholdt Historisk Samfund årsmøde med generalforsamling søndag den 7. april på Nr. Nissum Seminarium. På generalforsamlingen var der genvalg af Jens Johannesen, Knud Munk Nielsen og Bent Skaarup Pedersen. Hans Herping blev nyvalgt til styrelsen, og Steen Løvbjerg blev nyvalgt som revisor.
Styrelsen konstituerede sig med Anna Maria Touborg som formand, Bent Skaarup Pedersen som næstformand, Jens Peter Andersen som kasserer og Gudrun Gormsen som sekretær. Jens Johannesen er redaktør for Hardsyssels Årbog, mens Kurt Guldbæk, Hans Herping og Per Lunde Lauridsen indgår i redaktionsudvalget. Knud Munk Nielsen, Jens Olufsen og Bent Skaarup Pedersen udgør mødeudvalget. Kurt Guldbæk har endvidere ansvar for foreningens hjemmeside.
Styrelsen har afholdt fire møder, hvor planlægning af årbogen og programlægning af møder for medlemmerne har været faste punkter.

Møder
Historisk Samfund lægger vægt på at være synlig i alle de 18 tidligere kommuner i det gamle Ringkøbing Amt. Derfor afholdes samfundets arrangementer forskellige steder. I 2013 blev årsmødet afholdt på Nr. Nissum Seminarium i den gamle, vestjyske skoleby i Lemvig Kommune. Sommermødet fandt sted i Stauning på Danmarks Flymuseum i Ringkøbing-Skjern Kommune, og i september gik en aftentur til en af Vestjyllands gamle herregårde, Herningsholm i Herning Kommune.
Alle interesserede kan deltage i møderne og andre arrangementer, og det er gratis, også for ikke-medlemmer.

Årsmødet den 7. april 2013 samlede omkring 60 deltagere på Nr. Nissum Seminarium. Efter generalforsamlingen var der inden kaffen en tur rundt på seminariets område, der rummer mange bygninger fra forskellig tid. Der blev fortalt om de enkelte bygninger og om, hvordan de er blevet brugt gennem tiden. Efter kaffen fortalte seminariets tidligere rektor Henning Fogde om Nr. Nissum Seminarium og dets grundlæggelse i 1892. Fogde fortalte levende om Adolf Laurits Hansen, som fik gennemført idéen, og som var en virksom og karismatisk personlighed. Den tidligere rektor Børge Mikkelsen fortalte om livet på seminariet i 1960’erne og 70’erne og om, hvordan ungdomsoprøret satte sit præg på seminariet. Børge Mikkelsen viste endvidere et af seminariets klenodier frem for medlemmerne af Historisk Samfund, nemlig Christian III’s bibel fra 1550, som er den første bibel, der blev udgivet på dansk. Den var i dagens anledning hentet ud af sin sikrede boks. Til sidst fortalte uddannelsesleder Svend Aage Povlsgaard om seminariet og dets vilkår i dag, hvor det er en del af VIA University College. Det var en spændende beretning, der afrundede historien om udviklingen af en skole, som har haft succes trods store udfordringer.

Sommermødet den 8. juni 2013 fandt sted på Danmarks Flymuseum i Stauning. Et halvt hundrede personer deltog i mødet. Museets formand Kurt Nordentoft bød velkommen, og herefter fortalte pilot Kar-
sten Knudsen fra Flymuseet om museet – om baggrunden for oprettelsen af museet og om, hvordan det har udviklet sig. Han fortalte endvidere om nogle af de fly, man kan se på museet, og her især om det såkaldte »Bernadottefly«, KZ 4, der var bygget som ambulancefly til Zone Redningskorpset. Efter foredraget var der omvisning i museet, hvor man bl.a. kunne se en Spitfire fra anden verdenskrig, en Catalina og et dansk fremstillet førerløst fly, en drone.

Aftenturen den 19. september 2013 gik til
Blichermuseet på Herningsholm, hvor kun 20 personer mødte op. Museumsinspektør Charlotte Lindhardt fra Museum Midtjylland bød velkommen og fortalte om herregåden, der har haft en omskiftelig historie. Engang var Herningsholm en stolt renæssancegård. Herningsholm er den ældste verdslige bygning i Vestjylland, men i dag er kun hovedhuset fra 1754 bevaret. Det rummer i dag et fint interiør med vægmalerier fra den tid. Blichermuseet har til huse på Herningsholm, som også har en samling malerier af hedens malere.

Hardsyssels Årbog 2014
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har siden 1907 udgivet en årbog, Hardsyssel Årbog. Årbogen 2014 er dermed nr. 107 i en meget lang række af årbøger. Den udgives i anden række, bind 48. Hardsyssel Årbog rummer en guldgrube af viden for den, der interesserer sig for den historiske udvikling og gode beretninger fra det område, man engang kaldte Hardsyssel, og som i dag svarer til det gamle Ringkøbing Amt. Det er vigtigt, at årbogen er levende og taler til nutiden. Derfor er redaktøren altid på udkig efter beretninger og bidrag til årbogen, der fortæller om begivenheder, lokaliteter eller personer fra Ringkøbing Amt. Alle emner – også nutidige, vest-jyske problemstillinger – har interesse. Redaktionen er åben for alle ideer og forslag, og redaktøren melder hurtigt tilbage. Redaktørens adresse er: Jens G. Johannesen, Birkevej 11, 7830 Vinderup. E-mail: jjoh@post10.tele.dk. Han træffes også på tlf. 97 44 13 93 og 60 54 97 35.
Forfattere til artikler i årbogen modtager 10 frieksemplarer af bogen. Medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt modtager årbogen som en del af medlemsskabet. Porto er blevet dyr. Derfor har styrelsesmedlemmer for at spare denne udgift i de seneste år bragt årbogen ud til medlemmerne i deres lokalområde.
Årbogen sælges gennem Historisk Samfund og hos lokale boghandlere. Flere boghandlere præsenterer den nye årbog smukt og på en fremtrædende plads i deres forretninger, når den udkommer. Det glæder naturligvis styrelsen at se, og det er Historisk Samfund meget taknemmelig over. Ligeledes er det en glæde for styrelsen, at årbogen 2013 har fået pæn omtale på et synligt sted i de lokale aviser.

»Den friske historiske fortælling«
Hardsyssel Årbog har en fin sammensætning af artikler, som kommer vidt omkring i regionen. I 2014 rækker emnerne fra tilblivelse af Lem stationsby, bondeopsætsighed på herregården Rydhave, en hus-
mand på heden, vestjysk identitet, vækkelser, dialekter og Nr. Nissum Seminarium til en artikel om ungarske soldater på Vestkysten under anden verdenskrig og politisk kamp i Ringkøbing Amt. I en og
samme bog kan man altså læse landbohistorie, skolehistorie, religionshistorie, krigshistorie og personalhistorie – alt sammen under devisen: god lokalhistorie.
Styrelsen er stolt af hvert år at kunne udsende Hardsyssel Årbog. Men årbogen skal vurderes jævnligt. Styrelsen har derfor drøftet, om man kan tiltrække nye – og gerne yngre forfattere. Det er sket under overskriften »Den friske historiske fortælling«. Konklusionen er, at den lokale tilgang er vigtig, men at en regional vinkling også kan være interessant, ligesom man kunne opfordre unge historikere og studerende til at bidrage til årbogen.

Årbøger og bøger til salg
I de over 100 år, Hardsyssel Årbog er udkommet, har mange vestjyske lokal-historikere skrevet utallige vægtige bidrag til dansk lokalhistorie i den. Mange af de ældre årbøger kan stadigvæk erhverves, og for medlemmer af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er det tilmed til meget favorable priser. En prisoversigt kan ses på foreningens hjemmeside.
På hjemmesiden kan man også se andre bøger, som Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har udgivet, og som stadig kan erhverves.

Medlemmer
Medlemstallet i Historisk Samfund har i de sidste par år været let faldende. Styrelsen må desværre konstatere, at medlemstallet er faldet yderligere og mere markant i 2013. Ved årets udgang havde foreningen 791 medlemmer mod 821 ved udgangen af 2012.
På den baggrund har styrelsen drøftet, hvorledes man kan styrke interessen for Historisk Samfund. Der er stadigvæk almen interesse for lokalhistorie, og styrelsen vil gerne både tiltrække nye medlemmer og gøre mere for de medlemmer, som Historisk Samfund allerede har.

Nyhedsbrev og e-mail service
Styrelsen har derfor besluttet, at der et par gange om året skal udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne, og det første nyhedsbrev blev udsendt i slutningen af januar 2014. Dog er det kun medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen om at modtage meddelelser fra Historisk Samfund pr. mail, der modtager nyhedsbreve. Ligeledes udsendes meddelelser om eventuelle arrangementer ud over invitationerne til generalforsamlingen og årsmødet kun til med-lemmer, der har tilmeldt sig orientering via mail. Det er imidlertid kun 25% af medlemsskaren, som har tilmeldt sig denne service. Styrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at tilmelde sig ordningen. Forudsat naturligvis, at man har en mail-adresse. Man kan tilmelde sig på Historisk Samfunds hjemmeside eller ved at henvende sig til et styrelsesmedlem.
Grundlaget for Historisk Samfund er, at foreningen har mange interesserede medlemmer. Styrelsen modtager derfor meget gerne forslag og kommentarer vedr. nyhedsbreve, årbogens indhold og samfundets arrangementer. Det er vigtigt, at de tilbud, foreningen har, passer til med-lemmernes interesser. Skal foreningen være attraktiv for nye medlemmer, skal der måske tænkes nye tanker. Derfor modtager styrelsen også meget gerne idéer til nye tiltag, der kan vække interessen for at høre om vestjysk historie og kultur i det gamle Ringkøbing Amt.
Derudover håber styrelsen naturligvis, at alle foreningens medlemmer vil gøre naboer, venner eller familie opmærksom på Historisk Samfund og dets tilbud og aktiviteter. Vi kan se, at en sådan indsats hjælper.

Fattiggårde i Ringkøbing Amt
I 2013 nedlagde foreningen »Lokalarkiverne i Region Midt-Vest« sig selv og besluttede, at foreningens formue på 55.000 kr. skulle anvendes til en bog om fattighuse og fattiggårde i det gamle Ringkøbing Amt, og at Historisk Samfund skulle stå for udgivelsen. Styrelsen har besluttet, at bogen skal udkomme som en selvstændig publikation, som dels skal indeholde faktuelle oplysninger om alle fattiggårde og
fattighuse i det gamle amt, dels skal bringe mere uddybende artikler om nogle af fattiggårdene og fattighusene. På den måde vil bogen både blive en opslagsbog med statistiske oplysninger og en bog med gode historier, der beretter om de mennesker, der har haft tilknytning til stederne. Det er tanken, at lokalarkiverne skal bidrage med oplysninger til bogen. Derfor har redaktionsudvalget sendt et brev til alle arkiver, hvor der spørges om, hvad arkivet forventer at kunne bidrage med til bogen, og overveje, om der er nogen gode historier om fattigvæsenet i arkivets lokalområde. Styrelsen er glad for og meget taknemmelig over at have fået en sådan opgave og pengegave overdraget fra foreningen af lokalarkiver og ser frem til et godt samarbejde med arkiverne om bogen, der forventes at udkomme om ca. tre år.

Økonomi
Årsregnskabet for 2013, som kan læses efter denne beretning, klarlægger foreningens økonomiske forhold. Driften, der er nogenlunde stabil, finansieres i vid udstrækning ved medlemmernes årskontingent. Derfor holdes bestyrelses- og administrationsudgifter og lign. På et absolut lavt niveau. Flere kommuner har i 2013 ydet tilskud til foreningens drift. Her skal der lyde en tak til alle, som har støttet Historisk Samfund for Ringkøbing Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), der er en paraplyorganisation for lokalhistoriske foreninger. Denne forening stiller lokalhistoriske konsulenter til rådighed for dem, der arbejder med lokalhistorie. Har du brug for rådgivning i forbindelse med en udgivelse, kan du altid rette henvendelse til den lokalhistoriske konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Kontingentet i 2014 er 160 kr. Indmeldelse kan ske til alle styrelsesmedlemmer eller ved henvendelse til kassereren, Jens Peter Andersen, Skråvejen 17, 6920 Videbæk, tlf. 97 17 81 07. Indmeldelse kan også ske via hjemmesiden: www.historisksamfund.dk.
Alle nye medlemmer får den sidst udkomne Hardsyssels Årbog tilsendt gratis. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Oversigt over tilskud
til foreningens virksomhed
I 2013 har alle kommuner i det gamle Ringkøbing Amt ydet tilskud til Historisk Samfunds virke.
Ringkøbing-Skjern Kommune 5.000 kr.
Herning Kommune 4.000 kr.
Struer Kommune 1.000 kr.
Lemvig Kommune 1.000 kr.
Holstebro Kommune 1.000 kr.
Ikast-Brande Kommune 1.000 kr.

HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMTS BESTYRELSE pr. 1. april 2014
Per Lunde Lauridsen
Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tlf. 22 99 96 39. pll@levendehistorie.dk
Indvalgt 2012, medlem af årbogsudvalget fra 2012, formand fra 2014.

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 94 01. beskpe@hotmail.com
Indvalgt 2004, næstformand fra 2010,
medlem af mødeudvalget fra 2004.
 

Jens Peter Andersen
Skråvejen 17, 6920 Videbæk
Tlf. 97 17 81 07. jpa@post8.tele.dk
Indvalgt 2008, kasserer fra 2009.
 

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46. 7500 Holstebro
Tlf. 51 53 65 60. GGO@billund.dk
Indvalgt 2012, sekretær fra 2012.

Jens Johannesen
Birkevej 11, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 13 93. jjoh@post10.tele.dk
Indvalgt 2007, redaktør fra 2007.

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 36 01/ 51 28 85 54
kurt@arkivet-vinderup.dk
Indvalgt 2006, webmaster og medlem af
årbogsudvalget fra 2006.

Knud Munk Nielsen
Teglgårdsvej 10, 7441 Bording
Tlf. 86 86 12 96. akmunk@mail.dk
Indvalgt 2010,
medlem af mødeudvalget fra 2010.

Jens Olufsen
Marktoften 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 63 50. j.olufsen@email.dk
Indvalgt 2011,
medlem af mødeudvalget fra 2011.

Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 50 20.
hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013,
medlem af årbogsudvalget fra 2013.

Jane Krause
Mosevænget 13, 6973 Ørnhøj
Tlf. 42 40 28 30. fru@jane-krause.dk
Indvalgt 2014,
medlem af årbogsudvalget fra 2014.